phu kien
phu kien
may han nhiet 3
may han nhiet 3
may han nhiet 2
may han nhiet 2
may han nhiet 1
may han nhiet 1
phu kien ong nuoc
phu kien ong nuoc
may han nhiet 0
may han nhiet 0
zoomable

Ba chạc chếch 45°

Ba chạc chếch 45°, y , Y giảm

- Giá bán: Liên Hệ

Y Giảm 21/16 mỏng

1.3

Y Giảm 27/16 mỏng

1.3

Y Giảm 27/21 mỏng

1.2

Y Giảm 27/21 dày dài

1.4

Y Giảm 27/21 BM

1.5

Y Giảm 27/21 ĐB

3

Y Giảm 34/16 mỏng

1.2

Y Giảm 34/21 mỏng

1.2

Y Giảm 34/21 dày dài

1.6

Y Giảm 34/21 BM

1.7

Y Giảm 34/21 ĐB

2.2

Y Giảm 34/27 mỏng

1.2

Y Giảm 34/27 dày dài

1.6

Y Giảm 34/27 BM

1.7

Y Giảm 34/27 ĐB

2.2

Y Giảm 42/16 mỏng

1.3

Y Giảm 42/21 mỏng

1.3

Y Giảm 42/21 dày dài

1.9

Y Giảm 42/21 BM

1.9

Y Giảm 42/21 ĐB

2.5

Y Giảm 42/27 mỏng

1.3

Y Giảm 42/27 dày dài

1.9

Y Giảm 42/27 BM

1.9

Y Giảm 42/27 ĐB

2.5

Y Giảm 42/34 mỏng

1.3

Y Giảm 42/34 dày dài

1.9

Y Giảm 42/34 BM

1.9

Y Giảm 42/34 ĐB

2.5

Y Giảm 49/16 mỏng

1.5

Y Giảm 49/21 mỏng

1.3

Y Giảm 49/21 dày dài

2.1

Y Giảm 49/21 BM

1.7

Y Giảm 49/21 ĐB

2.5

Y Giảm 49/27 mỏng

1.3

Y Giảm 49/27 dày dài

2.1

Y Giảm 49/27 BM

1.7

Y Giảm 49/27 ĐB

2.5

Y Giảm 49/34 mỏng

1.3

Y Giảm 49/34 lọt tê

1.6

Y Giảm 49/34 dày dài

2.1

Y Giảm 49/34 BM

1.7

Y Giảm 49/34 ĐB

2.5

Y Giảm 49/42 mỏng

1.3

Y Giảm 49/42 dày dài

2.2

Y Giảm 49/42 BM

2

Y Giảm 49/42 ĐB

3

Y Giảm 60/16 mỏng

1.6

Y Giảm 60/21 mỏng

1.6

Y Giảm 60/21 dày dài

2

Y Giảm 60/21 ĐB

2.8

Y Giảm 60/27 mỏng

1.3

Y Giảm 60/27 dày dài

2

Y Giảm 60/27 BM

1.9

Y Giảm 60/27 ĐB

2.8

Y Giảm 60/34 mỏng

1.5

Y Giảm 60/34 dày dài

2.2

Y Giảm 60/34 BM

1.9

Y Giảm 60/34 ĐB

2.8

Y Giảm 60/34 lọt tê

1.5

Y Giảm 60/42 mỏng

1.5

Y Giảm 60/42 dày dài

2.2

Y Giảm 60/42 BM

1.9

Y Giảm 60/42 ĐB

2.8

Y Giảm 60/49 mỏng

1.4

Y Giảm 60/49 dày dài

2.2

Y Giảm 60/49 BM

2.2

Y Giảm 60/49 ĐB

3

Y 73,75,76/60 mỏng

1.4

Y 73,75,76/60 dày

2.8

Y 73,75,76/60 dày dài

2.8

Y Giảm 75/60 BM

2.6

Y Giảm 76/60 ĐB

3.5

Y 73,75,76/49 mỏng

1.7

Y 73,75,76/49 dày

2.8

Y 73,75,76/49 dày dài

2.8

Y Giảm 75/49 BM

2.6

Y Giảm 76/49 ĐB

3.5

Y 73,75,76/42 mỏng

1.7

Y 73,75,76/42 dày

2.8

Y 73,75,76/42 dày dài

2.8

Y Giảm 75/42 BM

2.6

Y Giảm 76/42 ĐB

3.5

Y 73,75,76/34 mỏng

1.7

Y 73,75,76/34 dày

2.8

Y 73,75,76/34 dày dài

2.8

Y Giảm 75/34 BM

2.6

Y Giảm 76/34 ĐB

 3.5

Y 73,75,76/27 mỏng

1.7

Y 73,75,76/27 dày

2.8

Y 73,75,76/27 dày dài

2.8

Y Giảm 75/27 BM

2.6

Y Giảm 76/27 ĐB

3.5

Y 73,75,76/21 mỏng

1.7

Y 73,75,76/21 dày

2.8

Y 73,75,76/21 dày dài

2.8

Y Giảm 75/21 BM

2.6

Y Giảm 76/21 ĐB

3.5

Y 90/73,75,76 mỏng

1.6

Y 90/73,75,76 dày

2.7

90/73,75,76 dày dài

2.7

Giảm 90/75 BM

3.4

Giảm 90/76 ĐB

3.6

Giảm 90/60 mỏng

1.8

Giảm 90/60 dày

2.8

Giảm 90/60 dày dài

2.8

Giảm 90/60 BM

3.4

Giảm 90/60 ĐB

3.6

Giảm 90/49 mỏng

1.6

Giảm 90/49 dày

2.5

Giảm 90/49 dày dài

2.5

Giảm 90/49 BM

3.4

Giảm 90/49 ĐB

3.6

Giảm 90/42 mỏng

1.6

Giảm 90/42 dày

2.5

Giảm 90/42 dày dài

2.5

Giảm 90/42 BM

3.4

Giảm 90/42 ĐB

3.6

Giảm 90/34 mỏng

1.6

Giảm 90/34 dày

2.5

Giảm 90/34 dày dài

2.5

Giảm 90/34 BM

3.4

Giảm 90/34 ĐB

3.6

Giảm 90/27 mỏng

1.6

Giảm 90/27 dày

2.5

Giảm 90/27 dày dài

2.5

Giảm 90/27 BM

3.4

Giảm 90/27 ĐB

4

Giảm 90/21 mỏng

1.6

Giảm 90/21 dày

2.5

Giảm 90/21 dày dài

2.5

Giảm 90/21 BM

3.4

Giảm 90/21 ĐB

4

Giảm 114/90 mỏng

1.8

Giảm 114/90 dày

3.3

Giảm 114/90 dày dài

3.3

Giảm 114/90 BM

3.3

Giảm 114/90 ĐB

4.3

114/73,75,76 mỏng

2

114/73,75,76 dày

3.4

114/73,75,76 dày dài

3.4

Giảm 114/75 BM

3.3

Giảm 114/76 ĐB

4.3

Giảm 114/60 mỏng

1.6

Giảm 114/60 dày

3.4

Giảm 114/60 dày dài

3.4

Giảm 114/60 BM

3.3

Giảm 114/60 ĐB

4.3

Giảm 114/49 mỏng

1.6

Giảm 114/49 dày

3.4

Giảm 114/49 dày dài

3.4

Giảm 114/49 BM

3.3

Giảm 114/49 ĐB

4.3

Giảm 114/42 mỏng

1.6

Giảm 114/42 dày

3.4

Giảm 114/42 dày dài

3.4

Giảm 114/42 BM

3.3

Giảm 114/42 ĐB

4.3

Giảm 114/34 mỏng

4.6

Giảm 114/34 dày

3.4

Giảm 114/34 dày dài

3.4

Giảm 114/34 BM

3.3

Giảm 114/34 ĐB

4.3

Giảm 114/27 mỏng

1.6

Giảm 114/27 dày

3.4

Giảm 114/27 dày dài

3.4

Giảm 114/27 BM

3.3

Giảm 114/27 ĐB

4.3

Giảm 114/21 mỏng

4.6

Giảm 114/21 dày

3.4

Giảm 114/21 dày dài

3.4

Giảm 114/21 ĐB

4.3

Giảm 120/90 mỏng

4.8

Giảm 120/114 mỏng

2

Giảm 130/90 mỏng

4.8

Giảm 130/114 mỏng

4.8

Giảm 140/114 mỏng

2.7

Giảm 140/114 dày

4.3

Giảm 140/114 BM

4.7

Giảm 140/114 ĐB

6.4

Giảm 140/90 mỏng

2.4

Giảm 140/90 dày

4.3

Giảm 140/90 BM

4.7

Giảm 140/90 ĐB

6.4

140/73,75,76 mỏng

2.4

140/73,75,76 dày

4

Giảm 140/75 BM

4.7

Giảm 140/76 ĐB

6.4

Giảm 140/60 mỏng

2.4

Giảm 140/60 dày

4

Giảm 140/60 BM

4.7

Giảm 140/60 ĐB

6.4

Giảm 140/49 mỏng

2.4

Giảm 140/49 dày

4

Giảm 140/49 ĐB

6.4

Giảm 140/42 mỏng

2.4

Giảm 140/42 dày

4

Giảm 140/42 ĐB

6.4

Giảm 140/34 mỏng

2.4

Giảm 140/34 dày

4

Giảm 140/34 ĐB

6.4

Giảm 140/27 mỏng

2.4

Giảm 140/27 dày

2.4

Giảm 150/114 mỏng

2.6

Giảm 150/90 mỏng

2.4

Giảm 168/90 BM mỏng

4.2

Giảm 168/140 mỏng

3.7

Giảm 168/140 dày

6

Giảm 168/140 BM

6.4

Giảm 168/140 ĐB

7.2

Giảm 168/114 mỏng

2.3

Giảm 168/114 dày

3.8

Giảm 168/114 BM

4.2

Giảm 168/114 BM dày

6.4

Giảm 168/114 ĐB

7.2

Giảm 168/90 mỏng

2.3

Giảm 168/90 dày

3.8

Giảm 168/90 BM dày

6.4

Giảm 168/90 BM mỏng

4.2

Giảm 168/90 ĐB

7.2

168/73,75,76 mỏng

2.3

168/73,75,76 dày

3.8

Giảm 168/75 BM

4.2

Giảm 168/76 ĐB

7.2

Giảm 168/60 mỏng

2.3

Giảm 168/60 dày

3.8

Giảm 168/60 BM

4.2

Giảm 168/60 ĐB

7.2

Giảm 168/49 mỏng

2.3

Giảm 168/49 dày

3.8

Giảm 168/49 ĐB

7.2

Giảm 168/42 mỏng

2.3

Giảm 168/42 dày

3.8

Giảm 200/168 mỏng

3.6

Giảm 200/168 dày

6.2

Giảm 200/168 BM

7

Giảm 200/168 ĐB

8

Giảm 200/168 ĐB dày

9.6

Giảm 200/140 mỏng

3.3

Giảm 200/140 dày

6

Giảm 200/140 BM

7

Giảm 200/140 ĐB

8

Giảm 200/114 mỏng

3.3

Giảm 200/114 dày

5.8

Giảm 200/114 ĐB

8

Giảm 200/90 mỏng

3.3

Giảm 200/90 dày

5.8

Giảm 200/90 ĐB

8

Giảm 200/73,75,76mỏng

3.3

Giảm 200/73,75,76 dày

5.8

Giảm 200/73,75,76 ĐB

8

Giảm 200/60 mỏng

3.3

Giảm 200/60 dày

8.5

Giảm 200/60 ĐB

8

Giảm 220/200 mỏng

4.6

Giảm 220/200 dày

6.5

Giảm 220/200 ĐB

10

Giảm 220/168 mỏng

3.6

Giảm 220/168 dày

5.8

Giảm 220/168 BM

6.4

Giảm 220/168 ĐB

7.3

Giảm 220/168 ĐB dày

10

Giảm 220/140 mỏng

4

Giảm 220/140 dày

5.5

Giảm 220/140 ĐB

7.3

Giảm 220/114 mỏng

4

Giảm 220/114 dày

5.5

Giảm 220/114 ĐB

7.3

Giảm 220/90 mỏng

4

Giảm 220/90 dày

5.5

Giảm 220/90 ĐB

7.3

Giảm 220/73,75,76mỏng

4

Giảm 220/73,75,76 dày

5.5

Giảm 220/73,75,76 ĐB

7.3

Giảm 220/60 mỏng

4

Giảm 220/60 dày

5.5

Giảm 220/60 ĐB

7.3

Giảm 225/200 mỏng

4.6

Giảm 225/200 dày

6.5

Giảm 225/200 ĐB dày

10

Giảm 225/168 mỏng

3.6

Giảm 225/168 dày

5.8

Giảm 250/220 mỏng

4.4

Giảm 250/220 dày

6.5

Giảm 250/220 ĐB

9

Giảm 250/200 mỏng

4.2

Giảm 250/200 dày

6.5

Giảm 250/200 ĐB

9

Giảm 250/168 mỏng

5.5

Giảm 250/168 dày

7

Giảm 250/168 ĐB

9

Giảm 250/140 mỏng

5.5

Giảm 250/140 dày

7

Giảm 250/140 ĐB

9

Giảm 250/114 mỏng

5.5

Giảm 250/114 dày

7

Giảm 250/114 ĐB

9

Giảm 250/90 mỏng

5

Giảm 250/90 dày

7

Giảm 250/90 ĐB

9

Giảm 250/76 mỏng

5.5

Giảm 250/76 dày

7

Giảm 250/60 mỏng

5.5

Giảm 250/60 dày

7

Giảm 280/250 mỏng

6.2

Giảm 280/250 dày

11.5

Giảm 280/220 mỏng

7

Giảm 280/220 dày

10

Giảm 280/200 mỏng

7

Giảm 280/200 dày

10

Giảm 280/168 mỏng

7

Giảm 280/168 dày

10

Giảm 315/280 mỏng

7.4

Giảm 315/280 dày

12.4

Giảm 315/250 mỏng

6.5

Giảm 315/250 dày

10.5

Giảm 315/220 mỏng

7.3

Giảm 315/220 dày

10.5

Giảm 315/200 mỏng

7.3

Giảm 315/200 dày

10.5

Giảm 315/168 mỏng

7.3

Giảm 315/168 dày

10.5

Giảm 315/140 mỏng

7.3

Giảm 315/140 dày

10.5

Giảm 315/114 mỏng

7.3

Giảm 315/114 dày

10.5

Giảm 315/140 mỏng

8.3

Giảm 400/315 mỏng

8.2

Giảm 400/315 dày

13.8

Giảm 400/280 mỏng

8.2

Giảm 400/280 dày

13.8

Giảm 400/250 mỏng

9.5

Giảm 400/250 dày

13.8

Giảm 400/220 mỏng

9.5

Giảm 400/220 dày

13.8

Giảm 400/200 mỏng

9.5

Giảm 400/200 dày

13.8

Giảm 400/168 mỏng

9.5

Giảm 400/168 dày

13.8

Giảm 500/400 mỏng

10.5

Giảm 500/400 dày

17.5

Giảm 500/335 mỏng

10.5

Giảm 500/335 dày

17.5

Giảm 500/315 mỏng

10.5

Giảm 500/315 dày

17.5


Các sản phẩm cùng loại

Ba chạc 90° côn Giá bán: Liên Hệ
Ba chạc ren trong đồng Giá bán: Liên Hệ
Ba chạc chếch 45° Giá bán: Liên Hệ
Nối góc ren ngoài Giá bán: Liên Hệ
Nối góc ren trong đồng Giá bán: Liên Hệ
Nối góc chếch 45° Giá bán: Liên Hệ
Đầu nối côn phun Giá bán: Liên Hệ
Đầu nối ren ngoài Giá bán: Liên Hệ
Đầu nối ren trong đồng Giá bán: Liên Hệ
Đầu nối thẳng phun Giá bán: Liên Hệ
Van Cầu PVC Giá bán: Liên Hệ
Đai khởi thủy PVC Giá bán: Liên Hệ
Bịt xả thông tắc PVC Giá bán: Liên Hệ
Bích PVC phun Giá bán: Liên Hệ
Ống Nhựa uPVC Giá bán: Liên Hệ
Hotline: 0899 858 598